Преди да се регистрирате:

Владеенето на английски език (минимум ниво А2) е задължително условие!

Желателно е да качите своя автобиография (по възможност на английски език).

Не е необходимо да попълвате данни за банкова сметка и адрес! Тази информация е необходима на по-късен етап, за изготвянето на трудов договор и ще я споделите само на Вашия нов работодател.