Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между IRM-PARTNER OOD с ЕИК: 204281625, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. Христо Ботев, 130/D/119, действащо чрез уебсайт: „www.irm-partner.eu“, наричан по-долу „Сайта“ от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

Контакти за връзка:

Адрес на електронна поща: info@irm-partner.eu

Телефон: +359 882072116

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

1. На Сайта можете да получавате информация относно предлаганите от нас услуги.

2. Уебсайтът представлява платформа за трудово посредничество. Предоставяме съдействие на кандидати, търсещи работа.

ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ


3. Услугите на Сайта могат да се използват без да е необходима регистрация на потребителски профил.

4. При интерес към нашите услуги, както и заявка за използването им, можете да попълните съответната регистрационна форма.

5. На Сайта има изградени платформи, представляващи анкетни карти.


6. При наличие на подходящо предложение за трудово правоотношение, IRM-PARTNER OOD, посредничи между страните.

7. Вие доброволно споделяте личните си данни, използвайки Сайта. Предоставената от Потребителя информация се обработва, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общият регламент на ЕС относно защитата на данните), Политиката ни за защита на личните данни и всяко друго приложимо българско законодателство.

8. IRM-PARTNER OOD не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от Потребители, използвали услугата на Сайта, както и информацията, съдържаща се в него.

8.1. Всички данни, относно работодателя , се основават на информация, предоставена от самия работодател.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ9. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сайта и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

10. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сайта, имаме правото да претендираме обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

11. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта.

12. Сайтът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените функционалности и информационни ресурси. Сайтът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

13. Сайтът си запазва правото да добавя, променя или премахва услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

14. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни във връзка с промяната в характера на съответната услуга/и.

15. Когато Потребител не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да не използва услугата на Сайта.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

16. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

17. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, във връзка със Сайта, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.